นโยบายเว็บไซต์

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้าและคืนเงิน

 • www.action.in.th ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการแจ้งมาทางอีเมล์ action.in.th@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้
  • 2.1 ไฟล์ภาพที่จัดส่งไปนั้นไม่ตรงกับไฟล์ภาพตัวอย่างที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา
  • 2.2 ไฟล์ภาพนั้นไม่สามารถเปิดดูด้วยโปรแกรมดูภาพต่าง ๆ ได้
 • www.action.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด
 • www.action.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

  บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

 • กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้แจ้งผ่านทางE-mailโดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิก

  ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อที่แจ้งไว้หรือไลน์แอด หรือ facebook fanpage หรือ Email

การสั่งซื้อซ้ำ

  ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าซ้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของท่านเอง หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ/เครือข่ายกรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อซ้ำให้แก่ท่าน